Algemene voorwaarden

Facturatie
Zodra er een akkoord is over een geschreven offerte wordt er een 50% voorfactuur gestuurd voor aanvang van het traject en een 50% eindfactuur op de einddatum van het traject. Ollie hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

Samenwerken met Ollie
Indien een van onze medewerkers, door omstandigheden, niet in staat is de opdracht uit te voeren op de vastgestelde datum wordt u hierover minimaal 24 uur van tevoren op de hoogte gesteld. Ollie zal dan een voor een gedegen vervanger verzorgen. U kunt in dit geval ook overwegen om de opdracht uit te stellen al dan niet te annuleren.

Het annuleren of uitstellen van een opdracht kan tot 48 uur vòòr de vastgestelde uitvoerdatum. Indien een opdrachtgever na deze termijn een opdracht wenst uit te stellen of annuleren, brengt Ollie kosten in rekening van één dagdeel per betrokken consultant.

Geheimhoudingsplicht
Ollie is verbonden aan een geheimhoudingsplicht. De informatie die een opdrachtgever, gedurende een opdracht aan Ollie verstrekt zal niet aan derden worden verschaft. 

Copyright
De bestaande kennis, foto’s en materialen van Ollie mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. 

Kennis, foto’s en materialen voortkomend of gebruikt tijdens de opdracht worden altijd vrij beschikbaar gesteld voor de opdrachtgever.

Reistijd
Reisuren en reiskosten zijn opgenomen in de begroting en worden niet apart in rekening gebracht.

Geldigheid
Onze offerte’s zijn op het moment van akkoord twee maanden geldig. 

Bemiddeling & Klachtregeling
Heeft u een vraag of klacht tijdens, voorafgaand of na afloop van een opdracht? Dan kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon, de heer Joost Dam. Joost is bereikbaar op het volgende e-mailadres joost.dam@gmail.com.